Kontak Kami

Kesinambungan dalam
Jenjang Pendidikan

Dalam kerangka wajib pendidikan 12 tahun, SIT Insantama telah menyiapkan sistem pendidikan yang berkesinambungan dari SDIT hingga SMAIT. Tak hanya dalam aspek ilmu kehidupan, sains dan teknologi, juga dalam kesinambungan pembinaan tsaqofah, kepribadian Islam dan life skill.

1.

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

Sebagai gerbang pertama pendidikan dasar formal, SDIT Insantama berkhidmat mendidik generasi "para juara" memiliki kepribadian tangguh berbasis aqidah Islam. Dengan menerapkan sistem pendidikan Islam terpadu, SDIT Insantama memadukan tiga keterpaduan pendidikan. Keterpaduan substansi kurikulum berarti memadukan aspek tsaqofah Islam, pembentukan syakhsiyah Islam, dan ilmu kehidupan (saintek). Keterpaduan proses pendidikan berarti memadukan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diramu dalam pembelajaran in-door dan out door. Lebih dari itu, keterpaduan peran stakeholder pendidikan yang dilakukan melalui kerjasama antara orang tua (rumah), sekolah, dan masyakat.

2.

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

Sistem pendidikan Islam terpadu pada tingkat SDIT dilanjutkan dalam SMPIT Insantama dengan fokus pembinaan kepemimpinan siswa. SMPIT Insantama menerapkan konsep Islamic Full Day School konsep Islamic Boarding School yakni siswa tinggal di asrama dalam rangka memperdalam tsaqofah Islam. Dengan dibimbing oleh tenaga pengajar yang mumpuni dan berpengalaman, berbagai program pembinaan siswa diselenggarakan baik kurikulum formal maupun ekstrakurikuler di luar ruang kelas

3.

SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU

SMAIT Insantama merupakan Islamic Boarding School. Siswa tinggal penuh di dalam asrama sekolah sehingga siswa memperoleh pembinaan menyeluruh baik pada aspek akademik, kepribadian, maupun kepemimpinan. Berbagai program pembinaan siswa diterapkan guna menyiapkan calon pemimpin ummat masa depan yang tangguh yang bersyakhsiyah Islam, menguasai tsaqafah Islam dan memiliki jiwa kepemimpinan yang handal.